google thay đổi của thập toán quảng cáo trong năm 2022

Ảnh chụp Màn hình 2021 12 29 lúc 10.13.41
5/5 - (20 bình chọn)

1. Nội dung cập nhật đối với Chính sách về quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 1 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 1 năm 2022, Google sẽ cập nhật chính sách về quy trình Xác minh danh tính nhà quảng cáo để làm rõ rằng đối với quy trình xác minh tại Hoa Kỳ, Google sẽ không còn chấp nhận các biểu mẫu W9 dành cho quy trình xác minh danh tính.

Thay vào đó, để xác minh danh tính của các tổ chức, Google sẽ chấp nhận các biểu mẫu sau:

 • Mọi tài liệu, thông báo hoặc thư do Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) phát hành hoặc đóng dấu có ghi rõ tên của Tổ chức;
 • Các biểu mẫu được gửi cho IRS (như 8871 hoặc 990) nếu có trên trang web của IRS;
 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;
 • Hồ sơ mới nhất của Tổ chức gửi cho Uỷ ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC);
 • Bảng sao kê ngân hàng của doanh nghiệp trong vòng 3 tháng gần nhất nếu có ghi rõ Mã nhận dạng doanh nghiệp (EIN) của Tổ chức;
 • Báo cáo tín dụng doanh nghiệp từ Experian, Equifax, TransUnion hoặc Dun & Bradstreet.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này kể từ ngày 24 tháng 1. Những tài khoản đã bắt đầu quy trình Xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách gửi tài liệu trước ngày 24 tháng 1 sẽ không phải gửi tài liệu mới.

2. Thông tin cập nhật liên quan đến Chính sách về nội dung chính trị (tháng 2 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chấm dứt các chế độ miễn trừ đối với Quảng cáo bầu cử

Vào tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị của Google Ads để xóa bỏ các chế độ miễn trừ đang áp dụng với sản phẩm, dịch vụ và tin tức khỏi các Chính sách về quảng cáo bầu cử trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này từ ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Theo đó, quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ và tin tức sẽ không còn được miễn trừ trong các Chính sách về quảng cáo bầu cử của Google nữa. Những nhà quảng cáo muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ và tin tức có nội dung quảng cáo thuộc phạm vi của chính sách này (ví dụ: giới thiệu một ứng viên hoặc một chính trị gia đương nhiệm) sẽ phải tuân thủ Chính sách về quảng cáo bầu cử tương ứng, bao gồm cả yêu cầu họ phải đăng ký xác minh Quảng cáo bầu cử để chạy những quảng cáo này.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem có quảng cáo nào của bạn nằm trong phạm vi chi phối của chính sách này hay không và nếu có, hãy nhớ hoàn tất quy trình xác minh Quảng cáo bầu cử nếu đủ điều kiện hoặc xóa những quảng cáo đó trước ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Các tùy chọn mới để phân phát Quảng cáo bầu cử

Cùng với việc loại bỏ các chế độ miễn trừ đối với quảng cáo bầu cử, kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, chúng tôi cũng sẽ mở rộng các lựa chọn phân phát quảng cáo. Hiện tại, Quảng cáo bầu cử chỉ có thể phân phát ở quốc gia hoặc khu vực mà nội dung quảng cáo có liên quan (ví dụ: Quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể phân phát ở Liên minh Châu Âu; Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ chỉ có thể phân phát ở Hoa Kỳ) Sau khi chúng tôi cập nhật chính sách này, những nhà quảng cáo đã hoàn tất quy trình xác minh Quảng cáo bầu cử hoặc Danh tính nhà quảng cáo sẽ có thể phân phát những quảng cáo thuộc phạm vi của một Chính sách quảng cáo bầu cử bên ngoài quốc gia/khu vực của họ tại quốc gia/khu vực của họ.  Các nhà quảng cáo sẽ không được phân phát Quảng cáo bầu cử ở bên ngoài quốc gia hoặc khu vực của họ.  Ví dụ: một nhà quảng cáo đã được xác minh ở New Zealand sẽ đủ điều kiện để chạy quảng cáo ở New Zealand nhằm giới thiệu một ứng viên hoặc chính trị gia ở Liên minh Châu Âu, nhưng sẽ không được phép chạy quảng cáo đó ở Liên minh Châu Âu.

Sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến những quảng cáo đang phân phát ở quốc gia hoặc khu vực của nhà quảng cáo.

Những thay đổi trong quy định hạn chế theo khu vực đối với
Quảng cáo bầu cử và Quảng cáo về vấn đề chính trị ở Canada

Kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Các quy định hạn chế theo khu vực đối với Quảng cáo bầu cử và Quảng cáo về vấn đề chính trị ở Canada sẽ tiếp tục miễn trừ những quảng cáo do các tổ chức tin tức của Canada chạy để quảng bá tin tức của họ về một cuộc bầu cử, nhưng sẽ không miễn trừ cho các tổ chức tin tức không phải của Canada nữa.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật đối với chính sách này để xác định xem có quảng cáo nào của bạn nằm trong phạm vi chi phối của chính sách này hay không, và nếu có thì hãy xóa những quảng cáo đó trước ngày 15 tháng 2 năm 2022.

3. Nội dung cập nhật đối với Chính sách về quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 1 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 1 năm 2022, Google sẽ cập nhật chính sách về quy trình Xác minh danh tính nhà quảng cáo để làm rõ rằng đối với quy trình xác minh tại Hoa Kỳ, Google sẽ không còn chấp nhận các biểu mẫu W9 dành cho quy trình xác minh danh tính.

Thay vào đó, để xác minh danh tính của các tổ chức, Google sẽ chấp nhận các biểu mẫu sau:

 • Mọi tài liệu, thông báo hoặc thư do Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) phát hành hoặc đóng dấu có ghi rõ tên của Tổ chức;
 • Các biểu mẫu được gửi cho IRS (như 8871 hoặc 990) nếu có trên trang web của IRS;
 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;
 • Hồ sơ mới nhất của Tổ chức gửi cho Uỷ ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC);
 • Bảng sao kê ngân hàng của doanh nghiệp trong vòng 3 tháng gần nhất nếu có ghi rõ Mã nhận dạng doanh nghiệp (EIN) của Tổ chức;
 • Báo cáo tín dụng doanh nghiệp từ Experian, Equifax, TransUnion hoặc Dun & Bradstreet.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này kể từ ngày 24 tháng 1. Những tài khoản đã bắt đầu quy trình Xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách gửi tài liệu trước ngày 24 tháng 1 sẽ không phải gửi tài liệu mới.

 1. Xu hướng thiết kế web 2022, Xu hướng thiết kế website 2022, Xu hướng thiết kế web đẹp 2022, Xu hướng thiết kế web 2022, 5 xu hướng thiết kế web, Trend thiết kế 2021, Website đẹp 2022, Tự học thiết kế web, Thiết kế web la gì, Công ty thiết kế web uy tín tại Hà Nội, Tự thiết kế website, thiết kế website chuaan seo, Cấu trúc thieet kế website, Các chủ đề thieet kế web, Giá thiết kee website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.